Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dualar

2008-03-15 22:06:00


Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua: 

Allahumme innî abdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî bîyedike, mâzin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane Rabîa kalbî ve nûre sadrî ve cilâe gammî ve zihâbe hüznî.

 

“Ya Allah, ben şüphesiz senin kulunum ve cariyenin oğluyum. Ömrüm, vücudum senin kudretindedir. Hakkımda olan hükmün katidir, hakkımda icra buyurduğun kazan adaletlidir. Kendi varlığını isimlendirdiğin, Kur’ân-ı Mübîn’de açıkladığın, abîdlerinin birisine bildirdiğin yahut gaybî ilminden bildiğin güzel isimlerinin hürmetine; Kur’an-ı Mübîn’in, kalbimin baharı, göğsümün ışığı, sıkıntı ve kasvetimin cilâsı, mihnet ve meşakkatlerimin yok olmasına sebep olmasını senden isterim.”

Bu duâ, sıkıntı bastığı zaman ve hüzün geldiği zaman okunmalıdır. Hüzün müslümanın manevî bir kamçısıdır. Peygamberimiz devamlı hüzün içinde yaşardı. Çok zaman ağlar, az zaman gülerdi. Bir sözünde şöyle demişti: “Eğer benim bildiklerimi bileydiniz ve gördüklerimi göreydiniz, çok ağlar az gülerdiniz.”

Anlaşılıyor ki hüzün devamlı değil, ferahlanma da daimî değildir. Biri gittiği zaman diğeri gelir.


Kaynak: Mecmuatül-Ahzab "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi"

Tercüme: Ahmet Faik Arslantürkoğlu s: 364  Bahar YayınlarıHüznü Giderme Duası:

Ya ganiyyü, entel ganiyyü enel fakîrü men lil fakri sivake. Yâ azîzü entel azîzü ve enezzelîlü men lizzelîli sivake. Yâ kaviyyü entel kaviyyü ve enezzaifü men lizzaîfi sivâke. Ya kâdiru entel kâdiru ve enel âcizü men lil âcizi sivâke. Lâ ilâhe illallahu Muhammedun Rasûlullahi Sallallahu aleyhi ve ala âlihi ve ashabihi ve ezvâcihi ve ehli beytihi bükreten ve asîlâ, ve salli ve sellim. Allahümme aleyhi ve alâ ebihi İbrahime halîlike ve Davûde halîfetike ve Musa kelîmike ve İsa rûhike ve İshâke zebîhike, ve alâ cemî’i ihvanihim minel enbiyâi ve mürselîne, vel-hamdülillahi Rabbil âlemine.

 

Bu mübarek duâ insanın hüznünü, elemini giderir. Ayrıca insana zelil ve muhtaç olduğunu bildirir. Birçok peygamberlerin manevî desteklerini ister. İç ve dış sıkıntılar için okunan yegâne dualardan bir tanesidir. Büyüklerimiz bu duâya çok devam eylemişlerdir. Bizler de aynı onlar gibi bu duâya devam eylememiz menfaatimiz icabıdır. Hem sebeplere yapışacağız, hem de böyle kıymetli duâlarla Rabbımıza yalvaracağız. Ağlamayan çocuğa meme yoktur, derler. Bu çok yerinde bir sözdür. Gemi karada yürümez. Pilav kendiliğinden pişmez. Duâ yapmadan nimet bulunmaz.

 

Kaynak: Mecmuatül-Ahzab "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi"

Tercüme: Ahmet Faik Arslantürkoğlu s: 399  Bahar Yayınları

23408
0
0
Yorum Yaz